Sabiedriskā kārtība un drošība – viena no pašvaldības prioritātēm

Kā katra gada sākumā, arī šogad Ogres novada pašvaldības policija ir sagatavojusi pārskatu par paveikto sabiedriskās kārtības uzturēšanā novadā, par administratīvo pārkāpumu iemesliem, raksturu, statistiku, preventīvo darbu, sasniegumiem un problēmām. 

Pārkāpumu iemesli un tendences 

Ogres novada pašvaldības policijai 2016. gads darba intensitātes ziņā bija nedaudz vieglāks nekā 2015. gads. To uzskatāmi parāda statistiskie rādītāji administratīvi sodāmu pārkāpumu kategorijās – tiem jau otro gadu pēc kārtas ir tendence samazināties. Tomēr tajā pašā laikā ir vērojama pieaugošā tendence arvien biežāk pārkāpumus izdarīt apzināti, ar pārlieku lielu agresivitāti, psiholoģiska rakstura nesavaldību un negodprātību no pašu pārkāpēju puses. Par šo tēmu daudz tika rakstīts un atspoguļots vietējos un reģiona masu informācijas līdzekļos. 

Galvenie iemesli, kas turpina atstāt negatīvu iespaidu gan uz sabiedrisko kārtību, gan drošību, joprojām ir iedzīvotāju sociālie apstākļi, ekonomiskais un finansiālais stāvoklis, kā arī daudzu cilvēku nespēja vai nevēlēšanās kaut ko mainīt savā dzīvē – tas viss veicina personības vispārēju degradāciju. 

Arī 2016. gadā šie iemesli veicināja dažādu pārkāpumu izdarīšanu un radīja papildu spriedzi sabiedrībā. Tomēr kārtības un drošības jomā kopumā ir vērojama situācijas uzlabošanās, ko noteikti ir devis pašvaldības policijas aktīvais preventīvais un ikdienas darbs. Iespēju robežās iedzīvotājiem tika sniegta palīdzība, risinot gan ģimenes konfliktus, gan novēršot likumpārkāpumus. Vēl jo vairāk, daudziem policijas darbiniekiem nācās strādāt arī neierastos, pat ekstremālos apstākļos, kad, riskējot ar savu veselību un dzīvību, viņi aizturēja dažādus likumpārkāpējus. 

Lielu skaitu policijas darbinieku izsaukumu veido nevis likumpārkāpumu konstatēšanas un novēršanas faktori, bet gan sadzīviska rakstura problēmu risināšana. Šeit jāmin līdzcilvēku vienaldzības un bezspēcības problēmas, kad policijas darbiniekiem jārisina situācijas, kuru pamatā galvenokārt ir savstarpējās nesaskaņas un sīki sadzīviska rakstura konflikti. 

Statistika un pārkāpumu raksturs 

2016.gada pašvaldības policijā saņemts 2601 iedzīvotāju izsaukums (2015.gadā – 2730; 2014. gadā – 2948; 2013.gadā – 2850), konstatēti 5610 pārkāpumi (2015.gadā – 6559; 2014. gadā – 6068; 2013.gadā – 6235) un saņemti 935 juridisko un fizisko personu iesniegumi (2015.gadā – 1403; 2014. gadā – 931; 2013. gadā – 920). 

Par dažādiem pārkāpumiem ir sastādīti 877 administratīvo pārkāpumu protokoli (2015.gadā – 1264; 2014. gadā – 1583; 2013. gadā – 1504) un 335 administratīvā pārkāpuma paziņojumi par ceļu satiksmes noteikumu punktiem (2015.gadā – 415; 2014. gadā – 408; 2013. gadā – 345). 

Vienlaikus ir novērsti 4609 likumpārkāpumi, 46 gadījumos ir veicināta noziegumu atklāšana (2015.gadā – 5266 un 65 gadījumos veicināta noziegumu atklāšana; 2014. gadā – 5004 likumpārkāpumi un 53 gadījumos veicināta noziegumu atklāšana; 2013. gadā – 5024 likumpārkāpumi un 83 gadījumos veicināta noziegumu atklāšana). Sabiedriskās kārtības pārkāpumi lielākoties joprojām ir saistīti ar alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās vai ar atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. 2016. gadā par šo pārkāpumu administratīvi sodītas 470 personas. 

Jāatzīmē, ka vairumā gadījumu alkohola koncentrācija personas izelpā sasniedza 2 – 4 promiles. Šāds reibuma stāvoklis bieži vien apdraud pašas personas dzīvību un veselību, piemēram, ja persona šādā stāvoklī streipuļo pa ceļa braucamo daļu, apdraudot satiksmes drošību, vai arī ziemas apstākļos tā aizmieg uz ielas, zālienos, pagalmos vai sabiedriskā transporta pieturvietās. Uz lielā alkoholisko dzērienu cienītāju skaita fona iepriecina tas fakts, ka 2016. gadā ir samazinājies to nepilngadīgo personu skaits, kuras ir lietojušas alkoholiskos dzērienus – 22 personas (2015.gadā – 25 personas). 

Salīdzinājumam:  piemēram, 2012. gadā par šo pārkāpumu pie administratīvās atbildības tika sauktas 64 nepilngadīgas personas. Viens no faktoriem, kas sekmēja šo procesu, ir policijas preventīvais darbs, kas ietver sevī gan skaidrojošus pasākumus, gan soda sankcijas. Nedaudz samazinājies atkārtoti izdarītu administratīvo pārkāpumu skaits. Kopumā par atkārtotu gada laikā alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, 2016. gadā sodītas 242 personas (2015. gadā – 289; 2014. gadā – 328 personas; 2013. gadā – 325), turklāt vairākas no tām pat 3 un vairāk reizes. 

Pārmērīga alkohola lietošana bieži vien ir cieši saistīta ar huligāniskām darbībām gan pret apkārtējiem cilvēkiem, gan sabiedrisko īpašumu. 2014. gadā par sīko huligānismu sodītas 14 personas (2015. gadā – 39; 2014. gadā – 30 personas; 2013. gadā – 40), savukārt 14 personas (2015. gadā – 13; 2014. gadā – 34 personas; 2013. gadā – 46) saņēmušas sodu par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām. 

Pašvaldības policijas darbu alkoholisma apkarošanā un tā sekas 2016. gadā ļoti sarežģīja tas fakts, ka 2015. gada augustā, neskatoties uz nepieciešamību, tika likvidētas atskurbšanas telpas, bet risinājums tam joprojām nav atrasts. Ja līdz šim personu atskurbšanas jautājumu mēs centāmies risināt ar valsts atbalstu, tad tagad diemžēl viss ir pārlikts tikai uz pašvaldības pleciem, un tā risinājums var prasīt lielus papildu līdzekļus pašvaldības budžetā . 

Alkohola lietošana ir bijusi par iemeslu arī vairumam ģimenes skandālu, kuru laikā bieži vien tika konstatēta vardarbība pret ģimenes locekļiem. 2016. gadā pašvaldības policijas darbinieki vairāk nekā 320 gadījumos ir devušies sniegt palīdzību ģimenēm un savaldīt skandalētājus. 2016. gadā pie administratīvās atbildības par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu saukti 3 vecāki (izteikti 5 aizrādījumi), kaut gan pirms tam ar vairākumu no šīm ģimenēm ilgstoši veikts preventīvais darbs. 340 gadījumos notikušas individuālas pārrunas ar riska grupas pusaudžiem par uzvedību. 

Nelabvēlīgajās ģimenēs un jauniešu pulcēšanās vietās notikuši 19 profilaktiskie pasākumi – reidi, pēc Ogres novada sociālā dienesta lūguma 135 reizes apsekotas augsta riska ģimenes (2015. gadā – 154 reizes; 2014. gadā – 165 reizes; 2013. gadā – 187 reizes). Joprojām bažas rada arī ievērojamais skaits pārkāpumu par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu – 115, no kuriem 87 ir izdarījušas nepilngadīgas personas. Noteikti jāpiemin arī tāds nopietns jautājums kā dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana – dzīvnieku turētājiem sastādīti 24 protokoli un izteikti 19 mutiski aizrādījumi. 

Par konstatētajiem dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 278 personām (2015. gadā – 289; 2014. gadā – 505; 2013. gadā – 360 personām) sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli, 202 personām (2015. gadā – 256; 2014. gadā – 274; 2013. gadā – 159 personām) izteikti aizrādījumi. Vislielākais sastādīto protokolu un naudas sodu kvīšu skaits – 172 ir personām, kuras publiskās vietās atradās ar atvērtu alkohola pudeli (iepakojumu). Otrs lielākais sastādīto protokolu skaits – 117 ir nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri savu īpašumu robežās nebija nodrošinājuši ietvju, iebrauktuvju, grāvju, caurteku un zālāju sakopšanu, tai skaitā zāles nopļaušanu. 

Jāmin, ka 2 personām tika sastādīts administratīva pārkāpuma protokols par to, ka viņas traucēja apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet 69 personām izteikts mutisks aizrādījums.  Pārkāpumu statistikas nobeigumā jāpiemin, ka pašvaldības policijas darbs neaprobežojas tikai ar administratīvā protokola sastādīšanu. Bieži vien ar personām notiek mutiskas pārrunas, kas atzīmēts arī vairākās iepriekš minētās pārkāpumu statistikas pozīcijās. To rezultātā 612 personām par dažādiem pārkāpumiem pagājušogad tika izteikts aizrādījums. 

Teritoriālie iecirkņi un sociālās mājas 

Vēlos atzīmēt arī trīs lauku pagastu pašvaldības policijas iecirkņu Suntažos, Madlienā un Taurupē darbu. Ņemot vērā to, ka minētajos iecirkņos katrā darbu pilda tikai viens inspektors, bet apkalpojamajā teritorijā ietilpst 2 – 3 pagasti un darba apjoms kopumā ir liels, atsevišķās pārkāpumu statistikas pozīcijās 2016. gadā ir redzama tendence palielināties, tāpēc būtu nepieciešams šos iecirkņus pastiprināt vēl ar trīs darbiniekiem. 

Darba apjomu raksturo sekojoši statistiskie rādītāji: Saņemto izsaukumu skaits – 336 (2015. gadā – 349; 2014. gadā – 289; 2013. gadā – 297). Konstatēti pārkāpumi kopā – 568 (2015. gadā – 556; 2014. gadā – 493; 2013. gadā – 606). Novērsti likumpārkāpumi – 250 (2015. gadā – 293; 2014. gadā – 206; 2013. gadā – 263). Veicināta noziegumu atklāšana – 10 (2015. gadā – 22; 2014. gadā – 13; 2013. gadā – 45). Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli – 154 (2015. gadā – 127; 2014. gadā – 110; 2013. gadā – 132). Izteikti mutiski aizrādījumi – 125 (2015. gadā – 141; 2014. gadā – 137; 2013. gadā – 125). Veikts profilaktiskais darbs – 181 (2015. gadā – 186; 2014. gadā – 184; 2013. gadā – 234). Lauku pagastu teritorijās iecirkņu inspektori papildus rīkojuši 32 reidus, nodrošinājuši sabiedrisko kārtību 20 kultūras un sporta pasākumos. 

Ogres novada sociālajās mājās (Mālkalnes prospektā 30 un Indrānu ielā 14) nakts stundās sabiedrisko kārtību vienlaicīgi nodrošina divi policisti. Kopējais posteņos fiksēto pārkāpumu skaits uz visu administratīvo pārkāpumu skaitu ir minimāls: 53 sociālo māju iedzīvotājiem par dažādiem pārkāpumiem sastādīti administratīvie protokoli; izteikti 38 mutiski aizrādījumi; 422 gadījumos veikts profilaktiskais darbs ar māju problēmiedzīvotājiem; 52 reizes bija nepieciešama mobilās patruļas palīdzība pārkāpēju nomierināšanai, īslaicīgai aizturēšanai un pārkāpuma fiksācijai. 

Dienas stundās mobilās patruļas palīdzība bija nepieciešama vidēji 2–3 reizes mēnesī. Sociālajās mājās papildus rīkots 21 pašvaldības policijas patruļu reids, tās ir iekļautas patruļdienesta dežūru diennakts grafikā un maršrutā. Papildus 2016. gadā par pašvaldības policijas finanšu līdzekļiem tika iegādāta rācija Mālkalnes 30 postenim savstarpēju sakaru ar VP dežūrdaļu nodrošināšanai. Tiek plānoti arī citi preventīvie pasākumi, piemēram, videonovērošanas kameru uzstādīšana sociālo māju apkārtnē un iekštelpās. Vienlaicīgi būtu nepieciešams turpināt aktīvo šo māju pārvaldnieku un brīvprātīgā uzrauga darbību dienas laikā, jo pārkāpumu skaits šajā laikā ir visai liels. 

Arī iekšējais iedzīvotāju mikroklimats ir manāmi pasliktinājies – daudz sadzīvisku konfliktu, tiek lietots alkohols un narkotikas. Divās Ogres lielākajās skolās – Ogres 1. vidusskolā un Ogres Valsts ģimnāzijā sekmīgi darbojas pašvaldības policijas izveidotie patruļposteņi. Posteņu pamatdarbu raksturo sekojoši statistiskie rādītāji: Kopā konstatēti 98 pārkāpumi (2015. gadā – 43), novērsti 96 likumpārkāpumi (2015. gadā – 48), sastādīti 9 administratīvā pārkāpuma protokoli (2015. gadā – 11), izteikti 11 mutiski aizrādījumi  (2015. gadā – 21), 204 gadījumos veikts profilaktiskais darbs – (2015. gadā – 86), 49 personām izteikti aizrādījumi par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem (2015. gadā – 33). 

Strukturālās reformas un aprīkojums 

Nu jau sesto gadu sekmīgi funkcionē 3 pašvaldības policijas iecirkņi novada lauku pagastos, otro gadu darbojas divās Ogres pilsētas lielākajās skolās izveidotie policijas posteņi un policijas darbinieki ar sava darba rezultātiem jau ir pieradījuši šo lēmumu pareizību. Otro gadu sekmīgi funkcionē pēc pašvaldības vadības iniciatīvas izveidotās un ekipētās divas velo patruļas. Visi šie lēmumi ir pierādījuši savu efektivitāti. Aktuāls joprojām ir jautājums par atskurbtuves izveidi un pašvaldības policijas iesaisti tā funkciju nodrošināšanā. Pamazām tiek veidota un uzlabota videonovērošanas sistēma. 

Tiek analizēta nepieciešamība izveidot savu dežūrdaļu. Ar pašvaldības atbalstu 2016. gadā tikusi uzlabota pašvaldības policijas materiāli tehniskā bāze – iegādātas papildus divas sakaru ierīces, divi jauni šaujamieroči, personālsastāvam iegādātas jaunas formas siltās jakas, iegādātas jaunas mēbeles personālsastāva dienesta telpai.  

Sadarbība 

Jau otro gadu sadarbojamies ar Ogres tehnikumu kartības uzturēšanas jautājumā audzēkņu kopmītnēs. Visnotaļ pozitīvi vērtējama pašvaldības policijas ciešā sadarbība ar Ogres novada pašvaldības Sociālo dienestu, bāriņtiesu, Valsts policijas Rīgas reģiona Ogres iecirkni, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona Ogres daļu, 54.Zemessardzes inženiertehnisko bataljonu un citām sadarbības institūcijām, iestādēm. Vēlos noteikti atzīmēt visu operatīvo dienestu un pašvaldības struktūru ciešo sadarbību 2016. gadā VUGD organizēto trīs dažādu līmeņu vietējo un starptautisko civilās aizsardzības mācību laikā, kuru, manuprāt, var likt par piemēru visā Latvijas mērogā. 

Protams, šis sadarbības modelis joprojām tiek uzlabots, papildināti operatīvās rīcības plāni katastrofu un citos gadījumos. Vēlos pateikties tiem iedzīvotājiem, kuri sadarbojās ar mums, palīdzot atrisināt dažādas situācijas. Ir patīkami joprojām redzēt un sajust, ka ir daudz cilvēki, kuros saglabājusies līdzjūtība pret citu cilvēku nelaimē, kā arī atbildības sajūta, redzot, ka tiek pastrādāts noziegums vai pārkāpums, par to paziņojot policijai vai palīdzot pārkāpējus aizturēt. Sabiedriskai kārtībai un drošībai novadā arī turpmāk jābūt vienai no galvenajām pašvaldības darba prioritātēm. 

Savukārt mūsu darbam ir jākalpo kā apliecinājumam savas novada policijas nepieciešamībai, priekšnosacījumam turpmākai pastāvēšanai un attīstībai nākotnē.

Pievieno komentāru

Policija